ขั้นตอนสมัคร เว็บ BINANCE.com

Dec 17, 2017 8:55:31 PM tanwa1991

- เข้าหน้าเว็บ BINANCE.com

1.ขั้นตอนการสมัคร


2.ขั้นตอนการสร้าง 2 factor

แอพพลเิคชนั่ทใี่ช้สแกน QR Code สร้าง 2 factor

- ระบบ Android คือ Google Authenticator - Link download แอแอพพลเิคชั่น

https://play.google.com/store/apps/details?id=com....

- ระบบ iOS คือ Google Authenticator - Link download แอแอพพลเิคชั่น

https://itunes.apple.com/us/app/google-authenticat...

- logout ออกแล้ว login เข้าใหม่เพื่อทดสอบการทำงานของ 2 factor

- จะเห็นว่ามีขั้นตอนใส่รหัส 2 factor

3.การโอนเข้า

- จะเห็นว่ามี Address ที่อยู่ของ BTC ขึ้นมา

4.การถอนออก

- จากนั้นเข้าไปยืนยันใน Email

- จากนั้นรอระบบทำการยืนยัน

- ขั้นตอนนี้เข้าเช็คประวัติการโอนหรือสถานะการโอน


5.สร้าง Api key

- ถ้า BTC ยังไม่ขบอทยังไม่จากนั้

6.ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (ถ้าไม่ยืนยันตัวตนจะถอนออกได้วันละ 2 BTC แต่ถ้าทำการยืนยันตัวตนจะถอนได้วันละ 100 BTC)

- จากนั้นรอการยืนยันจากระบบ


- ระบบทำการยืนยันให้เรียบร้อยแล้วครับ