ขั้นตอนการสร้าง Sub Account ของเว็บ OKEX.com

May 30, 2018, 3:54:48 PM tanwa1991

1. ขั้นตอนการสร้าง Sub Account สามารถทำตามขั้นตอนได้ดัง รูปภาพที่ 1

(รูปภาพที่ 1)

มื่อทำการ Login เข้าสู่เว็บ OKEX เรียบร้อยแล้วสามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่เครื่องหมาย (^)หลัง e-mail

ขั้นตอนที่ 2 คลิกเลือก Security

ขั้นตอนที่ 3 คลิกเลือกที่ Sub account

2. ทำการเพิ่ม Sub account ตามขั้นตอนดังรูปภาพที่ 2

(รูปภาพที่ 2)

ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่เครื่องหมาย + (Add A Sub Account)

ขั้นตอนที่ 2 ทำการสร้างชื่อ Account ที่ไม่ซ้ำกับ Account หลักที่ใช้อยู่

ขั้นตอนที่ 3 ทำการสร้างรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกับรหัสผ่านใน Account ที่ใช้อยู่

ขั้นตอนที่ 4 ยืนยันสร้างรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 5 กดที่ปุ่ม Get Code เพื่อรับรหัสผ่าน 6 หลักใน E-mail ที่ใช้สมัครเว็บ OKEX

ขั้นตอนที่ 6 กรอก E-mail Code 6 หลัก

ขั้นตอนที่ 7 กดที่ปุ่ม Add A Sub account

3. เมื่อทำการ Add A Sub account จะปรากฎ Account management ขึ้นมาดังรูปภาพที่ 3

(รูปภาพที่ 3)

ส่วนที่ 1 จะปรากฎ Username ที่เราทำการเพิ่มเข้าไปใน Sub account

ส่วนที่ 2 สถานะต้องเป็นปกติ Status = Nomal

ส่วนที่ 3 Comment จะแสดงรายละเอียดเป็นชื่อเดียวกันกับ Username ของSub account

ส่วนที่ 4 ส่วนของ Transfer มีไว้สำหรับการโอนย้ายเหรียญเข้า-ออก จาก Sub account

4. เสร็จแล้วให้ทำการ Logout ดังรูปภาพที่ 4

(รูปภาพที่ 4)

5. ทำการ Login เข้าสู่เว็บ OKEX อีกครั้ง เพื่อเข้าใช้งาน Sub Account โดยทำตามขั้นตอนดังรูปภาพที่ 5

(รูปภาพที่ 5)

ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ Login

ขั้นตอนที่ 2 คลิกเลือกที่ Sub Account

ขั้นตอนที่ 3 กรอก Username ที่ทำการสร้างเพิ่มไว้

ขั้นตอนที่ 4 กรอกรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 5 กดที่ปุ่ม Login

6. เมื่อ Login เข้าสู่เว็บได้แล้วจะปรากฎหน้าเว็บ ดังรูปภาพที่ 6

(รูปภาพที่ 6)

7. เสร็จแล้วทำการสร้าง Security โดยทำตามขั้นตอนดังรูปภาพที่ 7


(รูปภาพที่ 7)

ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่เครื่องหมาย (^) หลัง e-mail

ขั้นตอนที่ 2 คลิกเลือก Security

8. ทำการสร้าง Google Authenticator โดยคลิกที่ Setting ดังรูปภาพที่ 8

(รูปที่ 8)

9. จะปรากฎ Bind Google Authenticator เพื่อทำการเชื่อมต่อกับ Google Authenticator สำหรับทำ 2 Factor โดยทำการทำตามขั้นตอนดังภาพที่ 9

(รูปภาพที่ 9)

ขั้นตอนที่ 1 ทำการสร้าง 2 factor ได้ 2 แบบคือ พิมพ์ Key Code หรือ สแกน QR Code ลงในแอพพลิเคชัน Google Authenticator แล้วให้ทำการจดบันทึก Key Code ให้ครบถ้วน เก็บรักษาให้ปลอดภัยและเป็นความลับ

ขั้นตอนที่ 2 กดที่ปุ่ม Get Code เพื่อรับ E-mail Code ใน E-mail ที่ทางเว็บ OKEX ส่งมาให้

ขั้นตอนที่ 3 กรอก E-mail Code ให้ครบ 6 หลัก

ขั้นตอนที่ 4 กรอก Google Authenticator

ขั้นตอนที่ 5 กดปุ่ม Confirm

10. เมื่อทำการสร้าง Google Authenticator เสร็จสมบูรณ์แล้วจะปรากฎดังรูปภาพที่ 10

(รูปภาพที่ 10)

11. ทำการสร้าง Fund Password โดยคลิกที่ Setting ดังรูปภาพที่ 11


(รูปภาพที่ 11)

12. จะปรากฎ Bind Fund Password โดยทำการทำตามขั้นตอนดังภาพที่ 12

(รูปภาพที่ 12)

ขั้นตอนที่ 1 สร้าง Fund Password โดยใช้ตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ+ตัวเลข

ขั้นตอนที่ 2 ยืนยันการสร้าง Fund Password

ขั้นตอนที่ 3 กรอก Google Authenticator 6 หลัก

ขั้นตอนที่ 4 กดที่ปุ่ม Confirm

13. เมื่อทำการสร้าง Fun Password เสร็จสมบูรณ์แล้วจะปรากฎดังรูปภาพที่ 13

(รูปภาพที่ 13)

***การสร้าง Sub Account นั้น สามารถสร้างได้หลาย Sub Account แต่มีเงื่อนไขคือ อย่าซ้ำกับ Sub Account เดิมที่มีอยู่ แล้วทั้งในส่วนของ Username , Password และ Fund Password